„Dozvolite“ u „YUMCU“

 

Ekipa emisije „Dozvolite“ RTS – a boravila je u našoj Kompaniji da bi snimila prilog o tome kako se izradjuju vojne uniforme i oprema. Ovo je bila prilika da se upoznaju sa procesom proizvodnje, a povod je veoma zapažena prezentacija „YUMCA“ na nedavno održanom Medjunarodnom sajmu naoružanja i vojne opreme „Partner 2017.“

http://vranjskaplustv.rs/2017/07/21/ekipa-emisije-dozvolite-u-jumku-prica-o-izradi-vojnih-uniformi/

Председник Србије Александар Вучић отворио Осми сајам наоружања и војне опреме “Партнер 2017”

Председник Србије Александар Вучић отворио је данас у хали 4 у Београду Осми сајам наоружања и војне опреме “Партнер 2017”. Он је том приликом истакао да наша наменска индустрија не служи само за одбрану Србије већ представља замајац развоја домаће економије.

 

Председник Србије Александар Вучић отворио Осми сајам наоружања и војне опреме “Партнер 2017”

 

„YUMCO“ NA SAJMU „PARTNER 2017“

 

Pod pokroviteljstvom Ministarstva odbrane RS, u suorganizaciji sa JP „Jugoimport SDPR“ i organizaciji Beogradskog sajma, od 27. do 30.juna 2017. godine na Beogradskom sajmu održava se 8. Medjunarodni sajam naoružanja i vojne opreme „Partner“ 2017.“ Na ovoj sajamskoj manifestaciji koja se održava svake druge godine predstaviće se Ministarstvo odbrane, „Jugoimport „ i  domaći i strani proizvodjači naoružanja i vojne opreme. U Hali 1 vojne i policijske uniforme i opremu iz namenskog programa izložiće i Kompanija „YUMCO“. Ovo će biti prilika da pred više hiljada posetilaca predstavimo vojne uniforme koje izradjujemo za našu Vojsku, nemačku, poljsku i italijansku vojsku kao i uniforme za Žandarmeriju i Mup Srbije. Poseban značaj ovogodišnjem Partneru daće učešće zvaničnih inostranih delegacija koje po pozivu posećuju ovu manifestaciju radi direktnog ugovaranja snadbevanja oružanih snaga, što Sajam naoružanja i vojne opreme čini prvorazrednim poslovnim dogadjajem u 2017.godini u Jugoistočnoj Evropi.

 

 

HOLDING KOMPANIJA PAMUČNI KOMBINAT „YUMCO“ AD VRANJE

HOLDING  KOMPANIJA  PAMUČNI KOMBINAT „YUMCO“  AD VRANJE

NADZORNI ODBOR Br. 985-8/17

16.06.2017.  god.

Na osnovu  čl.441. Zakona o privrednim društvima, (»Službeni glasnik RS« br. 36/2011, 99/2011) i člana 38. Statuta akcionarskog društva HOLDING KOMPANIJA PAMUČNI KOMBINAT „YUMCO“ A.D. Vranje, Nadzomi odbor HK PK „YUMCO“ A.D. Vranje, Sedišste: Opština Vranje, Mesto: Vranje, Ulica i broj. Radnička 5, Matični br. 07105720, PIB: 100404127, na svojoj ČETRDESET OSMOJ redovnoj sednici održanoj dana 16.06.2017. god. doneo je:

O D L U K U

 • ODLAŽE SE početak redovne sednice Skupsštine akcionara HK PK ”YUMCO” AD Vranje koja je zakazana za 06.2017.god., tako da se početak sednice određuje za dan 10.07.2017.god. sa početkom u 12,00h.
 • Određuje se 06.2017.god. kao dan akcionara za sednicu Skupsštine akcionara.
 • Ovu odluku potrebno je objaviti na sajtu APR-a, Beogradske berze kao i na sajtu Yumca a.d.
 • Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluku dostaviti:

 • Generalnom direktoru,
 • Predsedniku Nadzornog odbora,
 • Službi pravnih, opštih i kadrovskih poslova,
 • Arhivi

 

PREDSEDNIK  NADZORNOG ODBORA

    Dr  Branislav Popović

O B A V E Š T E NJ E PUNOMOĆNICIMA AKCIONARA HK PK „YUMCO“ AD VRANJE

HK PK „YUMCO“ A.D.Vranje

25.05.2017.god.

V  r  a  nj  e

O B A V E Š T E NJ E

PUNOMOĆNICIMA AKCIONARA HK PK „YUMCO“ AD VRANJE

POŠTOVANI,

OBAVEŠTAVAMO VAS DA STE, U SKLADU SA ČL. 344 ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA (»SLUŽBENI GLASNIK RS« BR. 36/2011, 99/2011, 83/2014 I 5/2015) U OBAVEZI DA DOSTAVITE NOVA OVLAŠĆENJA AKCIONARA ZA ZASTUPANJE U SKUPŠTINI AKCIONARA HK PK YUMCO AD VRANJE, OVERENA U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE OVERA POTPISA (OVERA KOD NOTARA), ZA NAJMANJE 2.000 ZASTUPANIH AKCIJA, KAKO BI ZA SLEDEĆI SAZIV SEDNICE SKUPŠTINE IMALI PRAVO ODLUČIVANJA, A KOJE ĆE VAŽITI ZA SVE NAREDNE SEDNICE, DO OPOZIVA.

UREDNO OVERENA OVLAŠĆENJA STE U OBAVEZI DA DOSTAVITE SEKRETARU ORGANA UPRAVLJANJA, U PROSTORIJAMA PRAVNE SLUŽBE  HK PK YUMCO AD VRANJE, NAJKASNIJE DO DANA AKCIONARA KOJI PADA NA DESETI DAN PRE DANA ODRŽAVANJA SEDNICE, OVOG PUTA DO 16.06.2017.GOD., S OBZIROM DA JE REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA ZAKAZANA ZA 26.06.2017.GOD.

PRILOG: PUNOMOĆJE

PUNOMOĆJE  ZA ZASTUPANJE  NA  REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE  AKCIONARA HK.PK”YUMCO”A.D. Vranje, zakazanoj za 26.06.2017. godine I SVE NAREDNE SEDNICE DO OPOZIVA

Akcionar

____________________________________________________________________

(ime i prezime, odnosno poslovno ime, redni broj iz Knjige akcionara)

____________________________________________________________________

(JMBG) i broj lične karte/ matični broj ili drugi identifikacioni broj – za pravna lica, )

sa prebivalištem/sedištem u

____________________________________________________________________

(Mesto, ulica i broj, )

Koga zastupa

____________________________________________________________________

(zakonski zastupnik pravnog lica)

OVLAŠĆUJEM PUNOMOĆNIKA:____________________________________________

(ime i prezime, odnosno poslovno ime)

____________________________________________________________________

(JMBG  i broj lične karte/ matični broj ili drugi identifikacioni broj – za pravna lica)

sa prebivalištem/sedištem u

____________________________________________________________________

(Mesto, ulica i broj,)

Koga zastupa

____________________________________________________________________

(zakonski zastupnik pravnog lica)

da zastupa moje interese kao akcionara na redovnoj Skupštini akcionara HK.PK.”YUMCO”A.D. Vranje, koja je  sazvana za 26.06.2017. godine, sa početkom u 12,00 časova u sedištu Društva, kao i da vrši pravo glasa sadržano u ___________(navesti broj akcija) običnih akcija HK.PK.”YUMCO”A.D.Vranje,  oznake CFI-kod:ESVUFR, ISIN broj: RSYUMCE21378

Punomoćnik ima sva ovlašćenja i može glasati po svim tačkama predloženog Dnevnog reda

Bez instrukcija – punomoćnik ima sva ovlašćenja i može glasati po svom izboru;

Ovo Punomoćje dajem za redovnu sednicu  Skupštine akcionara, koja će se održati 26.06.2017. godine, a  važi i za eventualno ponovljenu Skupštinu akcionara, koja je odložena zbog nedostatka kvoruma, vremena ili iz  drugih razloga,kao i za sve naredne sednice, sve do opoziva koje se izdaje u pisanoj formi.

Ovo punomoćje  akcionar  može  opozvati u svako vreme.

U _______________ dana _________2017. godine.

Davalac punomoćja

________________________

 

NADZORNI ODBOR HOLDING KOMPANIJE PAMUČNI KOMBINAT „YUMCO“ A.D. VRANJE,

25.05.2017

 

NADZORNI ODBOR

HOLDING KOMPANIJE PAMUČNI KOMBINAT „YUMCO“ A.D. VRANJE,

 

na osnovu čl.441. Zakona o privrednim društvima, (»Službeni glasnik RS« br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015), i člana 38. Statuta HK PK „YUMCO“ A.D. Vranje, na sednici održanoj dana 18.05.2017.god. doneo je sledeću:

 

O D L U K U

O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

HK PK „YUMCO“ A.D. VRANJE

 

koja će se održati dana 26.06.2017.godine (ponedeljak) na I spratu Poslovne zgrade HK PK „YUMCO“ A.D.Vranje, u Vranju, ulica Radnička br.5 sa početkom u 12 časova, sa sledećim:

 

D N E V N I M  R E DOM

 

 1. Imenovanje zapisničara, lica koja overavaju Zapisnik i članova Komisije za glasanje.
 2. Donošenje Odluke o izboru predsedavajućeg za ovaj saziv sednice Skupštine akcionara.
 3. Usvajanje Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 24.06.2016.god. i vanredne sednice, održane dana 24.04.2017.god.
 4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora.

5 Razmatranje i usvajanje procene vrednosti imovine, obaveza i kapitala HK PK »YUMCO« AD Vranje, sa stanjem na dan 31.03.2017.god.

 1. 6. Razmatranje i usvajanje Vanrednog finansijskog izveštaja HK PK »YUMCO« AD Vranje, sa stanjem na dan 31.03.2017.god.
 2. Usvajanje izveštaja revizora o izvršenoj reviziji Vanrednog finansijskog izveštaja HK PK »YUMCO« AD Vranje, sa stanjem na dan 31.03.2017.god.
 3. 8. Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog finansijskog izveštaja HK PK »YUMCO« AD Vranje, za 2016.god. i Izveštaja revizora o izvršenoj reviziji istog.
 4. Razmatranje i usvajanje Teksta UPPR-a sa Izveštajem revizora o izvodljivosti istog.
 5. 10. Donošenje Odluke o konverziji potraživanja poverilaca u trajni ulog u kapitalu HK PK »YUMCO« AD Vranje.
 6. Razrešenje i imenovanje članova Nadzornog odbora HK PK »YUMCO« AD Vranje.
 7. Razno.

 

U radu Skupštine imaju pravo da učestvuju akcionari ili njihovi predstavnici koji poseduju ovlašćenja od najmanje 2.000 akcija za predstavljanje u Skupštini, a koji najkasnije do 16.06.2017. godine prijave svoje učešće podnošenjem pismenih ovlašćenja, kancelariji za rad sa akcionarima.

 

                                                            PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA,

                                                                        Dr Branislav Popović

 

SASTANAK U PAKISTANSKOJ AMBASADI

08.05.2017.godine

 

 

U cilju uspostavljanja poslovne saradnje izmedju Kompanije „YUMCO“ i firmi u Pakistanu uspostavljen je kontakt sa gospodinom Suedom Adilom Gilanijem, ambasadorom ove države u Srbiji. Na sastanku u njegovoj rezidenciji v.d. generalnog direktora Branislav Trajković i komercijalni direktor Dragana Nastić predstavili su proizvodni program naše Kompanije i brojne mogućnosti za realizaciju poslova na obostrano zadovoljstvo. Tom prilikom je dogovoreno da Ambasador Gilani posreduje u uspostavljanju kontakata sa pakistanskim firmama koje se bave proizvodnjom prediva kao i onima koje su zainteresovane za nabavku vojnih uniformi i zaštitnih radnih odela.

 

 

FIJAKERIJADA U VRANJU

08.04.2017.godine

 

Danas je u Vranju održana prva „Fijakerijada“ koju su organizovali grad Vranje, HK „YUMCO“ A.D., Turistička organizacija grada Vranja i Udruženje odgajivača lipicanske rase konja Srbije. Na manifestaciji je održana revija paradnih zaprega i defile lazarica, takmičenje paradnih zaprega i škola jahanja, kao i edukativni seminar o konjarstvu. Kako je danas  Lazareva subota, poznata kao Vrbica i praznik dece, posebno atraktivan deo manifestacije bio je defile lazarica u fijakerima koji su prošetati ulicama od „YUMCA“ do užeg centra grada. Na Platou ispred gradske „Pošte“ učesnike, goste i gradjane pozdravio je gradonačelnik Vranja dr Slobodan Milenković. U okviru kulturno umetničkog programa nastupio je Hor Muzičke škole „Stevan Mokranjac“, polaznici škole veronauke i KUD „Sevdah“. Nakon defilea na pomoćnom stadionu „YUMCA“ održano je takmičenje paradnih zaprega i škola jahanja, a nagrade i pehare najuspešnijima uručili su gradonačelnik Milenković i Branislav Trajković, generalni direktor Kompanije „YUMCO“. Prva fijakerijada završena je edukativnim seminarom u Skupštini grada na kojem je predavanje o konjarstvu održao mr Predrag Ilić, sportski menadžer.