HOLDING KOMPANIJA PAMUČNI KOMBINAT „YUMCO“ AD VRANJE

HOLDING  KOMPANIJA  PAMUČNI KOMBINAT „YUMCO“  AD VRANJE

NADZORNI ODBOR Br. 985-8/17

16.06.2017.  god.

Na osnovu  čl.441. Zakona o privrednim društvima, (»Službeni glasnik RS« br. 36/2011, 99/2011) i člana 38. Statuta akcionarskog društva HOLDING KOMPANIJA PAMUČNI KOMBINAT „YUMCO“ A.D. Vranje, Nadzomi odbor HK PK „YUMCO“ A.D. Vranje, Sedišste: Opština Vranje, Mesto: Vranje, Ulica i broj. Radnička 5, Matični br. 07105720, PIB: 100404127, na svojoj ČETRDESET OSMOJ redovnoj sednici održanoj dana 16.06.2017. god. doneo je:

O D L U K U

 • ODLAŽE SE početak redovne sednice Skupsštine akcionara HK PK ”YUMCO” AD Vranje koja je zakazana za 06.2017.god., tako da se početak sednice određuje za dan 10.07.2017.god. sa početkom u 12,00h.
 • Određuje se 06.2017.god. kao dan akcionara za sednicu Skupsštine akcionara.
 • Ovu odluku potrebno je objaviti na sajtu APR-a, Beogradske berze kao i na sajtu Yumca a.d.
 • Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluku dostaviti:

 • Generalnom direktoru,
 • Predsedniku Nadzornog odbora,
 • Službi pravnih, opštih i kadrovskih poslova,
 • Arhivi

 

PREDSEDNIK  NADZORNOG ODBORA

    Dr  Branislav Popović

O B A V E Š T E NJ E PUNOMOĆNICIMA AKCIONARA HK PK „YUMCO“ AD VRANJE

HK PK „YUMCO“ A.D.Vranje

25.05.2017.god.

V  r  a  nj  e

O B A V E Š T E NJ E

PUNOMOĆNICIMA AKCIONARA HK PK „YUMCO“ AD VRANJE

POŠTOVANI,

OBAVEŠTAVAMO VAS DA STE, U SKLADU SA ČL. 344 ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA (»SLUŽBENI GLASNIK RS« BR. 36/2011, 99/2011, 83/2014 I 5/2015) U OBAVEZI DA DOSTAVITE NOVA OVLAŠĆENJA AKCIONARA ZA ZASTUPANJE U SKUPŠTINI AKCIONARA HK PK YUMCO AD VRANJE, OVERENA U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE OVERA POTPISA (OVERA KOD NOTARA), ZA NAJMANJE 2.000 ZASTUPANIH AKCIJA, KAKO BI ZA SLEDEĆI SAZIV SEDNICE SKUPŠTINE IMALI PRAVO ODLUČIVANJA, A KOJE ĆE VAŽITI ZA SVE NAREDNE SEDNICE, DO OPOZIVA.

UREDNO OVERENA OVLAŠĆENJA STE U OBAVEZI DA DOSTAVITE SEKRETARU ORGANA UPRAVLJANJA, U PROSTORIJAMA PRAVNE SLUŽBE  HK PK YUMCO AD VRANJE, NAJKASNIJE DO DANA AKCIONARA KOJI PADA NA DESETI DAN PRE DANA ODRŽAVANJA SEDNICE, OVOG PUTA DO 16.06.2017.GOD., S OBZIROM DA JE REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA ZAKAZANA ZA 26.06.2017.GOD.

PRILOG: PUNOMOĆJE

PUNOMOĆJE  ZA ZASTUPANJE  NA  REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE  AKCIONARA HK.PK”YUMCO”A.D. Vranje, zakazanoj za 26.06.2017. godine I SVE NAREDNE SEDNICE DO OPOZIVA

Akcionar

____________________________________________________________________

(ime i prezime, odnosno poslovno ime, redni broj iz Knjige akcionara)

____________________________________________________________________

(JMBG) i broj lične karte/ matični broj ili drugi identifikacioni broj – za pravna lica, )

sa prebivalištem/sedištem u

____________________________________________________________________

(Mesto, ulica i broj, )

Koga zastupa

____________________________________________________________________

(zakonski zastupnik pravnog lica)

OVLAŠĆUJEM PUNOMOĆNIKA:____________________________________________

(ime i prezime, odnosno poslovno ime)

____________________________________________________________________

(JMBG  i broj lične karte/ matični broj ili drugi identifikacioni broj – za pravna lica)

sa prebivalištem/sedištem u

____________________________________________________________________

(Mesto, ulica i broj,)

Koga zastupa

____________________________________________________________________

(zakonski zastupnik pravnog lica)

da zastupa moje interese kao akcionara na redovnoj Skupštini akcionara HK.PK.”YUMCO”A.D. Vranje, koja je  sazvana za 26.06.2017. godine, sa početkom u 12,00 časova u sedištu Društva, kao i da vrši pravo glasa sadržano u ___________(navesti broj akcija) običnih akcija HK.PK.”YUMCO”A.D.Vranje,  oznake CFI-kod:ESVUFR, ISIN broj: RSYUMCE21378

Punomoćnik ima sva ovlašćenja i može glasati po svim tačkama predloženog Dnevnog reda

Bez instrukcija – punomoćnik ima sva ovlašćenja i može glasati po svom izboru;

Ovo Punomoćje dajem za redovnu sednicu  Skupštine akcionara, koja će se održati 26.06.2017. godine, a  važi i za eventualno ponovljenu Skupštinu akcionara, koja je odložena zbog nedostatka kvoruma, vremena ili iz  drugih razloga,kao i za sve naredne sednice, sve do opoziva koje se izdaje u pisanoj formi.

Ovo punomoćje  akcionar  može  opozvati u svako vreme.

U _______________ dana _________2017. godine.

Davalac punomoćja

________________________

 

NADZORNI ODBOR HOLDING KOMPANIJE PAMUČNI KOMBINAT „YUMCO“ A.D. VRANJE,

25.05.2017

 

NADZORNI ODBOR

HOLDING KOMPANIJE PAMUČNI KOMBINAT „YUMCO“ A.D. VRANJE,

 

na osnovu čl.441. Zakona o privrednim društvima, (»Službeni glasnik RS« br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015), i člana 38. Statuta HK PK „YUMCO“ A.D. Vranje, na sednici održanoj dana 18.05.2017.god. doneo je sledeću:

 

O D L U K U

O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

HK PK „YUMCO“ A.D. VRANJE

 

koja će se održati dana 26.06.2017.godine (ponedeljak) na I spratu Poslovne zgrade HK PK „YUMCO“ A.D.Vranje, u Vranju, ulica Radnička br.5 sa početkom u 12 časova, sa sledećim:

 

D N E V N I M  R E DOM

 

 1. Imenovanje zapisničara, lica koja overavaju Zapisnik i članova Komisije za glasanje.
 2. Donošenje Odluke o izboru predsedavajućeg za ovaj saziv sednice Skupštine akcionara.
 3. Usvajanje Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 24.06.2016.god. i vanredne sednice, održane dana 24.04.2017.god.
 4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora.

5 Razmatranje i usvajanje procene vrednosti imovine, obaveza i kapitala HK PK »YUMCO« AD Vranje, sa stanjem na dan 31.03.2017.god.

 1. 6. Razmatranje i usvajanje Vanrednog finansijskog izveštaja HK PK »YUMCO« AD Vranje, sa stanjem na dan 31.03.2017.god.
 2. Usvajanje izveštaja revizora o izvršenoj reviziji Vanrednog finansijskog izveštaja HK PK »YUMCO« AD Vranje, sa stanjem na dan 31.03.2017.god.
 3. 8. Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog finansijskog izveštaja HK PK »YUMCO« AD Vranje, za 2016.god. i Izveštaja revizora o izvršenoj reviziji istog.
 4. Razmatranje i usvajanje Teksta UPPR-a sa Izveštajem revizora o izvodljivosti istog.
 5. 10. Donošenje Odluke o konverziji potraživanja poverilaca u trajni ulog u kapitalu HK PK »YUMCO« AD Vranje.
 6. Razrešenje i imenovanje članova Nadzornog odbora HK PK »YUMCO« AD Vranje.
 7. Razno.

 

U radu Skupštine imaju pravo da učestvuju akcionari ili njihovi predstavnici koji poseduju ovlašćenja od najmanje 2.000 akcija za predstavljanje u Skupštini, a koji najkasnije do 16.06.2017. godine prijave svoje učešće podnošenjem pismenih ovlašćenja, kancelariji za rad sa akcionarima.

 

                                                            PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA,

                                                                        Dr Branislav Popović

 

SASTANAK U PAKISTANSKOJ AMBASADI

08.05.2017.godine

 

 

U cilju uspostavljanja poslovne saradnje izmedju Kompanije „YUMCO“ i firmi u Pakistanu uspostavljen je kontakt sa gospodinom Suedom Adilom Gilanijem, ambasadorom ove države u Srbiji. Na sastanku u njegovoj rezidenciji v.d. generalnog direktora Branislav Trajković i komercijalni direktor Dragana Nastić predstavili su proizvodni program naše Kompanije i brojne mogućnosti za realizaciju poslova na obostrano zadovoljstvo. Tom prilikom je dogovoreno da Ambasador Gilani posreduje u uspostavljanju kontakata sa pakistanskim firmama koje se bave proizvodnjom prediva kao i onima koje su zainteresovane za nabavku vojnih uniformi i zaštitnih radnih odela.

 

 

FIJAKERIJADA U VRANJU

08.04.2017.godine

 

Danas je u Vranju održana prva „Fijakerijada“ koju su organizovali grad Vranje, HK „YUMCO“ A.D., Turistička organizacija grada Vranja i Udruženje odgajivača lipicanske rase konja Srbije. Na manifestaciji je održana revija paradnih zaprega i defile lazarica, takmičenje paradnih zaprega i škola jahanja, kao i edukativni seminar o konjarstvu. Kako je danas  Lazareva subota, poznata kao Vrbica i praznik dece, posebno atraktivan deo manifestacije bio je defile lazarica u fijakerima koji su prošetati ulicama od „YUMCA“ do užeg centra grada. Na Platou ispred gradske „Pošte“ učesnike, goste i gradjane pozdravio je gradonačelnik Vranja dr Slobodan Milenković. U okviru kulturno umetničkog programa nastupio je Hor Muzičke škole „Stevan Mokranjac“, polaznici škole veronauke i KUD „Sevdah“. Nakon defilea na pomoćnom stadionu „YUMCA“ održano je takmičenje paradnih zaprega i škola jahanja, a nagrade i pehare najuspešnijima uručili su gradonačelnik Milenković i Branislav Trajković, generalni direktor Kompanije „YUMCO“. Prva fijakerijada završena je edukativnim seminarom u Skupštini grada na kojem je predavanje o konjarstvu održao mr Predrag Ilić, sportski menadžer.

NADZORNI ODBOR HOLDING KOMPANIJE PAMUČNI KOMBINAT „YUMCO“ A.D. VRANJE

1.04.2017

 NADZORNI ODBOR
HOLDING KOMPANIJE PAMUČNI KOMBINAT „YUMCO“ A.D. VRANJE,

na osnovu čl.441. Zakona o privrednim društvima, (»Službeni glasnik RS« br. 36/2011, 99/2011), i člana 38. Statuta HK PK „YUMCO“ A.D. Vranje, na sednici održanoj dana 28.03.2017.god. doneo je sledeću:

O D L U K U
O SAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
HK PK „YUMCO“ A.D. VRANJE

koja će se održati dana 24.04.2017.godine (ponedeljak) na I spratu Poslovne zgrade HK PK „YUMCO“ A.D.Vranje, u Vranju, ulica Radnička br.5 sa početkom u 12 časova, sa sledećim:

D N E V N I M  R E D O M

 • 1. Imenovanje zapisničara, lica koja overavaju Zapisnik i članova Komisije za glasanje.
 • 2. Donošenje Odluke o izboru predsedavajućeg Skupštine akcionara.
 • 3. Donošenje Odluke o Usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja sa Izveštajem o poslovanju HK PK »YUMCO« AD Vranje, za 2016.god.
 • 4. Razno.

U radu Skupštine imaju pravo da učestvuju akcionari ili njihovi predstavnici koji poseduju ovlašćenja od najmanje 2.000 akcija za predstavljanje u Skupštini, a koji najkasnije do 14.04.2017. godine prijave svoje učešće podnošenjem pismenih ovlašćenja, kancelariji za rad sa akcionarima.

 

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA,
Dr Branislav Popović, s.r.

Министар одбране у посети „Јумку“

02.03.2017

Вршилац дужности генералног директора „Јумка“ Бранислав Трајковић упознао је министра с пословним резутатима фабрике и реализацијом уговора које то привредно друштво има са Војском Србије, а било је речи и о плановима за наредни период.

Министарство одбране је у периоду од 2010. до 2016. са привредним друштвом „Јумко“ закључило 14 уговора за набавку 56.183 комплета маскирних униформи М-10, од чега је до сада испоручено 50.183 комплета, 4.600 војничких маскирних комбинезона М-10, 1200 комада шешира и 4.786 панталона истог модела, као и 28.862 војничких маскирних панталона летњих М-12, од чега је до сада испоручено 19.757 комада, у укупној вредности већој од 2,45 милијарди динара.

У току је реализација уговора закључених крајем прошле године за набавку око шест хиљада комплета војничких маскирних униформи М-10 у вредности 242,5 милиона динара, са роком испоруке до 31. јула ове године, и уговора за набавку 17.010 комада војничких маскирних летњих панталона М-12, у вредности 71,7 милиона динара, са роком испоруке до 15. априла, од чега је испоручено 7.905 комада, док ће остатак бити испоручен према уговореној динамици.

I DŽASTIN BIBER NOSI NAŠE JAKNE

02.02.2017

Svetska muzička tinejdžerska zvezda Džastin Biber postavio je na svom Instagram profilu fotografiju pevačice Novel iz Kanade, a zanimljivost je da ona na sllici nosi jaknu “YUMCA“ sa grbom Vojske Jugoslavije. Jakna koju je obukla pevačica sašivena je krajem devedesetih godina u “Jumku” i bila je deo uniforme koja je šivena za potrebe tadašnje Vojske SRJ.

Predsednik NO Branislav Popović, kaže da je ovakav potez samo potvrda kvaliteta onoga što se proizvodi i šije u ovom preduzeću. – Mladi vole da nose brendiranu garderobu, a „YUMCO“ je brend sa višedecenijskom tradicijom. Nove generacije vole da nose delove odeće sašijene za pripadnike Vojske pre mnogo godina što pokazuje da su naši proizvodi uvek aktuelni.

Inače, vojnici Vojske Jugoslavije nosili su ovakvu uniformu za vreme agresije NATO na SRJ 1999. godine.

http://www.kurir.rs/zabava/pop-kultura/dzastine-srbine-tinejdzerska-zvezda-na-instagramu-stavila-grb-dvoglavog-orla-clanak-2662309

USPEŠNA GODINA ZA „YUMCO“

28.12.2016.

HK PK „YUMCO“ A.D. Vranje ovu godinu završava sa pozitivnim rezultatima i nastavlja trend rasta jer su i za 2017. godinu ugovoreni poslovi u vrednosti od milijardu i po dinara. Na konferenciji za novinare na kojoj su sumirani rezultati rada u 2016. godini, v.d. generalnog direktora Branislav Trajković se zahvalio svojim saradnicima, radnicima i Sindikatu „YUMCO SPAS“ kao i Vladi Srbije, premijeru i državnom sekretaru Draganu Stevanoviću koji su doprineli da „YUMCO“ stane na noge i firmi vrate nekadašnji sjaj. – Uspeli smo vratimo poslove koje smo izgubili 2000. godine za nemačku i češku vojsku. Ugovorili smo posao sa firmom „Fleksitog“ iz Engleske veći za 15 odsto u odnosu na prošli, a očekujemo i pozitivan ishod posete delegacije iz Konga i ugovaranje poslova za njihovu Vojsku i Policiju u prvom kvartalu 2017. Sa partnerom iz Nemačke ugovorili smo proizvodnju milion metara tkanine. Nastavljamo veoma uspešnu saradnju sa Ministarstvom odbrane s kojim smo potpisali ugovor u vrednosti od 315 miliona, a uskoro nas očekuje i parafiranje novog ugovora sa Ministarstvom policije koji su naši najveći kupci, rekao je direktor Trajković.
Govoreći o planovima za novu poslovnu godinu, predsednik NO dr Branislav Popović je najavio da će zbog povećanog obima posla biti primljeni mladi ljudi za rad u proizvodnji, putem konkursa i u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje. – Uključićemo se u proces dualnog obrazovanja i tako ćemo obezbediti kadrove koji su nam neophodni. Ukoliko budemo imali više posla angažovaćemo kooperante za male serije. Imamo i ugovorene poslove za 2018. godinu, a nastojaćemo i da povećamo zarade zaposlenih.
Inače, radnicima koji su se izjasnili za dobrovoljni odlazak isplaćen je socijalni program. Njih 315 je napustilo firmu koju naredne godine očekuje nastavak procesa reorganizacije i realizacija brojnih poslova za domaće i ino partnere.

AMBASADOR KONGA U „YUMCU“

09.12.2016.

Šef Misije Demokratske Republike Kongo u Beogradu dr Paul-Emile TSHINGA AHUKA posetio je Kompaniju „YUMCO“ i tom prilikom sa menadžmentom razgovarao o uspostavljanju poslovno- tehničke saradnje izmedju naše Kompanije i firmi ove države. On je obišao proizvodne pogone i upoznao se sa procesom proizvodnje a posebno interesovanje je pokazao za vojne i policijske uniforme. Nakon sastanka sa rukovodstvom „YUMCA“, Ambasador je najavio da će poslati pismo svojoj Vladi u kome će predočiti rezultate posete našoj Kompaniji kao i da očekuje da će posle toga uslediti dolazak Ministara Odbrane i Policije Konga kako bi se ugovorili konkretni poslovi.
-Uniforme za pripadnike specijalnih jedinica Konga izradjivane su u „YUMCU“ u Vranju a nabavljane su preko firmi drugih zemalja. Ovo je prilika da napravimo direktnu saradnju i da na taj način povećamo plasman naših proizvoda. Očekujemo da posle ove posete ugovorimo isporuku većih količina uniformi, recimo 10.000 komada na godišnjem nivou, rekao je predsednik NO dr Branislav Popović.
Ambasadora Konga primio je gradonačelnik Vranja dr Slobodan Milenković sa kojim je razgovarao o približavanju privrednih subjekata dve zemlje i privrednim potencijalima našeg grada. Inače, poseta uvaženog diplomate iz Konga organizovana je na inicijativu predsednika Srbije, gospodina Tomislava Nikolića.